Autokoulun suorittamiseen kaavaillaan isoja muutoksia.

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi perjantaina, että se on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen ajokorttien suoritusvaatimusten uudistamiseksi. Ajokorttilakiin ehdotetut muutokset koskisivat muita kuin kuorma- ja linja-autokortteja.

Nykyisistä opetussuunnitelmiin perustuvista opetusvaatimuksista luovuttaisiin, ja oppimismenetelmä ja oppimiseen käytetty aika olisivat vapaasti päätettävissä.

Ehdotuksen mukaan kaikkien ensimmäistä ajokorttiaan suorittavien, ajokorttiluokasta riippumatta, olisi opiskelun aluksi suoritettava pakollinen neljän tunnin teoriaopetus. Koulutuksessa annettaisiin perustiedot moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamisesta sekä liikenneturvallisuuteen liittyvistä vaatimuksista. Koulutus tapahtuisi autokoulussa, mutta se voitaisiin yhdistää myös peruskouluopetukseen tai toisen asteen koulutukseen.

Ajokorttiopetuksen ja sen toteutuksen vaatimuksia kevennettäisiin, eikä opiskelu olisi sidottua opetussuunnitelmiin kuten tällä hetkellä. Ajotaidon opettelu olisi nykyistä vapaammin ajokorttia suorittavan päätettävissä. Teorian opetus- ja oppimismenetelmät olisivat vapaasti valittavissa, mutta ajo-opetukseen vaadittaisiin viranomaisen lupa – joko autokoululupa tai opetuslupa.

Henkilöautokorttiin (B-luokan ajokortti) ehdotetuista muutoksista keskeisin on nykyisen kolmivaiheisuuden poistaminen.

Sen sijaan ajokortin suorittajalta vaadittaisiin kahdeksan tunnin mittainen koulutus riskien tunnistamiseen ja vaikeissa oloissa ajamiseen. Se vastaisi pitkälti nykyistä syventävää vaihetta, jonka sisältöä on erityisesti nuorten liikenneturvallisuuden parantamisen kannalta pidetty erittäin merkittävänä. Koulutus annettaisiin ensisijaisesti autokoulussa. Pidemmän ajokokemuksen hankkimiseksi ajokorttiopetuksen voisi aloittaa 16-vuotiaana.

Henkilöautokortin opetuslupaa on tarkoitus helpottaa muun muassa siten, että auton poljinvaatimuksesta luovutaan. Opetusluvalla tapahtuva ajo-opetus voisi olla autokouluopetusta täydentävä tai sille vaihtoehtoinen.

Lain nojalla säädettävä asetus tulee edellyttämään tietyn vähimmäismäärän pakollista ajo-opetusta, minkä perusteella arvioidaan yksilöllisesti ajo-opetuksen tai ajoharjoittelun tarve.

 

Kuljettajakoulutuksen muuttaminen tutkintopainotteiseksi toisi muutoksia myös kuljettajatutkintoihin. Tutkintoon lisättäisiin ajamisen turvallisuuteen ja vaaratilanteiden tunnistamiseen liittyviä osioita. Teoriakokeen vaativuutta lisättäisiin ja ajokokeessa pidennettäisiin liikenteessä ajamisen aikaa.

Ajokorttilain uudistuksessa muutoksia ehdotetaan myös muun muassa ajoterveysvaatimuksiin. Muuta kuin kuorma- tai linja-autokorttia uudistettaessa lääkärinlausunto vaadittaisiin ensimmäisen kerran vasta 75-vuotiaana.

Lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy 22. kesäkuuta. Hanke tukee hallituksen norminpurun kärkihanketta.