Polttoaineiden lisäaineista puhuttaessa on tehtävä selkeä ero polttonesteiden jakelijoiden omien lisäainepakettien ja niin sanottujen purkkilisäaineiden välillä. Polttonesteiden valmistajien omat lisäaineet ovat varsinkin moottoripuolella olleet jo pitkään nykyaikaa. Erilaisilla lisäaineilla on merkittävä vaikutus moottorin pysymiseen puhtaana ja dieselmoottoreissa muun muassa polttoaineen voitelevuuteen.

pari-light-kaato

Pari Light -lisäaineelle luvataan tuovan kohennusta öljylämmittäjien polttoainetalouteen. Teettämiemme testien perusteella aineen hyödyistä ei ole näyttöä.

Lähihistoriasta löytyy myös esimerkkejä, jotka kertovat jopa tunnettujen öljyalan toimijoiden joutuneen lisäaineiden kanssa ongelmiin. Suomessa on ollut ainakin yksi tapaus, jossa bensiinin joukossa käytetty lisäaine ei ole ollut täysin yhteensopiva käytössä olevan moottorikannan kanssa. Ei ole siis ihme, että öljy-yhtiöt suhtautuvat kuluttajamyynnissä oleviin purkkilisäaineisiin pääosin kielteisesti.

Lämmityspolttoöljyjen lisäaineistus ei ole yhtä yleistä kuin moottoripolttoaineiden. Suomessa on vallalla kolmea käytäntöä.

Osa jakelijoista ei lisää kevyeen lämmityspolttoöljyyn lainkaan palotapahtumaan vaikuttavia lisäaineita. Toisena käytäntönä on lisäaineistaminen asiakkaan toiveesta. Kolmas toimintatapa on, että polttoöljyssä on aina mukana palamista edistävää lisäainetta.

Suuria lupauksia

Turun Pari Oy:n valmistamia Pari- ja Pari Light -lisäaineita kaupataan sekä kevyen että raskaan polttoöljyn käyttäjille. Nettisivuilla mainitaan myös, että lisäainetta voi lisätä työkoneiden moottoripolttoöljyyn. Pääkohderyhmänä on kuitenkin lämmityskäyttö.

Markkinointilupaukset ovat suurisuuntaisia. Nettisivuilla lisäaineen luvataan muun muassa nostavan merkittävästi polttoöljyjen energiatehokkuutta, säästävän polttoöljykuluissa 40 prosenttia ja parantavan polttoöljyn palamisominaisuuksia. Lisäksi aineen kerrotaan pidentävän polttoöljyn säilyvyyttä, puhdistavan öljyjärjestelmää ja pitävän polttolaitteiston ja savupiipun puhtaampana.

Pari-lisäaineiden mainonta on ollut viime aikoina voimallista. Mainoskampanjoita on ollut muun muassa kaupallisissa radioissa ja televisiossa. Lupaukset ovat olleet samansuuntaisia kuin netissä.

Pari-lisäaineiden markkinoinnissa silmiinpistävää on käyttäjälausuntojen osuus. Tyytyväiset käyttäjät esiintyvät mainoksissa ja nettisivuilla omilla nimillään ja jopa kasvoillaan. Viittauksia riippumattomien tutkimuslaitosten tekemiin tutkimuksiin emme sen sijaan ole löytäneet.

Markkinointiponnisteluja on varmasti helpottanut se, että lisäaineen hankinta on tehty helpoksi. Tuotteita voi tilata suoraan Tulitehoa.fi-verkkokaupasta.

Toimivia lisäaineita on olemassa

Erilaisia polttoöljyjen palamiskatalyyttejä on kyllä olemassa. Niillä on myös todistettavasti myönteisiä vaikutuksia palotapahtumaan.

Usein kyse on eri metalleihin pohjautuvista organometallisista yhdisteistä. Ehkä tunnetuin näistä on rautapohjainen ferroseeni sukulaisyhdisteineen. Markkinoilla on myös lisäaineita, joissa on käytetty typpeä sisältäviä orgaanisia yhdisteitä. Tarkkoja eri yhtiöiden käyttämien palamiskatalyyttien koostumustietoja on kuitenkin hankala saada.

Aineella ei ollut vaikutusta palamishyötysuhteeseen eikä päästöihin.

Palamiskatalyyttien ja muiden lisäaineiden löytäminen ja tunnistaminen voi valmiiksi seostetusta polttoaineesta olla myös haasteellista. Lisäaine-erästä, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi itseään selvästi suurempaan määrään polttoainetta, aineiden pitoisuudet ovat kuitenkin analyyttisin menetelmin havaittavaa luokkaa.

Palamiskatalyyttien hyödyllisyydestä ollaan öljyalalla montaa mieltä. Joidenkin näkemysten mukaan hyötyä saavutetaan korkeintaan silloin, kun öljypolttimen säädöt ovat muuta kuin ihanteelliset. Osa öljy-yhtiöistä pitää taas palamiskatalyyttien jatkuvaa käyttöä järkevänä.

Ihmeisiin palamiskatalyytitkään eivät pysty. Mahdolliset hyödyt tulevat esille lähinnä päästöjen hallinnassa.

Jo matemaattisesti arveluttavaa

Kevyen polttoöljyn käyttäjille tarkoitetun Pari Light -lisäaineen esitteessä luvattu jopa yli 40 prosentin säästö polttoainekuluissa kuulostaa niin sanotusti liian hyvältä. Ainakin asianmukaisesti toimivalla kattilalla ja oikein säädetyllä polttimella väitteeseen on vaikea uskoa.

Nykyaikaisten öljylämmityslaitteistojen hyötysuhteet ovat sitä luokkaa, etteivät luvatut polttoainekulujen säästöt ole matemaattisestikaan oikein mahdollisia. Laitteiston toiminnan pitäisi olla kovin heikolla tolalla, jotta 40 prosentin polttoaineensäästöön olisi teoreettisia edellytyksiä.

Mikäli öljylämmityslaitteisto toimii todellakin niin huonosti, että 40 prosentin säästöihin voitaisiin ylipäätään millään tavalla päästä, järjestelmä on kipeästi huollon ja nuohouksen tarpeessa. Hyötysuhteen parantuminen ja säästöt syntyvät tällöin kuitenkin huollosta eivätkä suinkaan lisäaineesta.

Nykyaikaisella öljylämmityslaitteistoilla säästöpotentiaalit ovat muutenkin vähäisiä. Kattilat ja polttimet on viritetty huippuunsa, joten jo parin prosentin parannus laitteiston tuottamaan tehoon olisi alalla suuri ilouutinen.

Vanhoissa kattiloissa, joiden lämmön talteenoton hyötysuhde ei ole nykylaitteistojen luokkaa, ongelma on puolestaan rakenteellinen. Vaikka palotapahtumaa saataisiin tehostettua, eivät vanhan laitteiston rajoitukset silti poistuisi.

pari-light-savukaasu

Eri polttoainevaihtoehtojen palamishyötysuhteet selvitettiin savukaasuanalyysin antamien savukaasun lämpötilan ja jäännöshapen perusteella. Kaikissa mittauksissa noudatettiin samanlaisia käytäntöjä.

Palamisessa ei muutoksia

Tutkiaksemme markkinointiväitteiden todenmukaisuutta hankimme Pari Light -lisäainetta verkkokaupasta testattavaksemme. Helmikuun puolivälissä ostettuna kahdelle kolmen litran kannulle tuli hintaa yhteensä 658 euroa. Litrahinnaksi muodostui reilu 109 euroa.

Ensimmäisen kannun sai tutkittavakseen uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen erikoistunut Energon Oy. Kemialliset analyysit teetimme Helsingin yliopiston kemian laitoksella, jonne toimitimme tilauserämme toisen lisäainekannun.

Ensimmäiset alustavat tulokset saimme Energonista. Määrityksissä selvisi pian, ettei lisäaineistamattoman kevyen polttoöljyn ja Pari Light -lisäainetta sisältävän polttoöljyn palamisessa havaittu mitään merkittäviä eroja. Kaikki tulokset olivat normaalin vaihteluvälin rajoissa yhteneviä.

pari-light-kevytoljypoltin

Palamishyötysuhteen määrityksissä käytettiin Oilon Junior Pro1 -kevytöljypoltinta, jonka säätöihin ei kajottu testiajojen aikana lainkaan. Kulutus oli testiajojen aikana 1,75 kilogrammaa kevyttä polttoöljyä tunnissa.

Energonissa tehtiin myös ylimääräinen testijakso kevyellä polttoöljyllä, jonka Pari Light -lisäaineistus oli ohjeistukseen nähden kymmenkertainen. Myös näissä mittauksissa palamishyötysuhde oli prosentin kymmenesosan tarkkuudella sama.

Missään muissakaan mitatuissa suureissa ei havaittu merkitseviä poikkeamia. Esimerkiksi häkä- ja typenoksidipäästöt pysyivät kaikilla polttoaineilla samanlaisina.

Testituloksia oli selkeä ja helppo tulkita. Testit eivät antaneet millään mittarilla tarkastettuna viitteitä siitä, että Pari Light -lisäaineella olisi vaikutusta.

Omintakeinen koostumus

Tilaamamme lisäaine-erän mukana ei seurannut käyttöturvallisuustiedotetta. Saimme sen kuitenkin ladattua Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kemikaalirekisteristä. Tiedotteen mukaan Pari Light on 45-prosenttisesti teollisuusbensiiniä. Lisäksi KTT:ssa mainitaan vähäisempinä aineosina ksyleeni ja trimetyylibentseeni.

Kemiallisten analyysien mukaan Pari Light koostuu pääosin keskiraskaasta maaöljytisleestä. Kyse on hiilivetyseoksesta, joka muistuttaa paljolti suihkumoottoreissa käytettyä Jet A -lentopetrolia. Jet A tosin sisältää myös korkeammalla kiehuvia komponentteja, joita Pari Light -lisäaineessa ei ole.

pari-light-tga

TGA eli termogravimetrinen analyysi kertoo nimensä mukaisesti, miten näytteen massa muuttuu lämpötilan funktiona. Se siis paljasta, miten paljon tutkittavasta aineesta on nestemäisenä kussakin lämpötilassa.

Muilta osin tulokset erosivat käyttöturvallisuustiedotteessa kerrotusta. Merkittävin analyyseissä löytynyt oheisaine oli asetoni, jota oli sisällöstä noin 10 tilavuusprosenttia. Kyse on liuottimesta, joka tislautuu varsin matalassa lämpötilassa ja palaa helposti.

Pari Light -lisäaineen voimallinen ja lähestulkoon tunnusomainen haju todettiin johtuvaksi kresoleista. Niiden osuus oli 1–2 prosentin luokkaa. Lisäksi analyyseissä löytyi jonkin verran etyyliasetaattia, etanolia sekä etikkahappoa. Kyseisiä aineita havaittiin kutakin korkeintaan prosentin verran.

Haihtuvia rikki- ja fosforiyhdisteitä ei Pari Light -lisäaineesta löydetty. Myös raudan ja muiden metallien määrät todettiin vähäisiksi. Mitään palamiskatalyyttien läsnäoloon viittaavaa ei havaittu.

pari-light-kattila

Testilaitteiston Jäspi Eco-17 Lux -kattilan lämpötilan vakioimisessa käytettiin Ouman EH 800B -säätöautomatiikkaa. Lämpötilan ei vaihdellut suuntaansa yli puolta astetta enempää. Vakaus oli huomattavasti kotikattiloita parempi.

Ei hyötyä, muttei ehkä haittaakaan

Teettämissämme testeissä Pari Light ei muuttanut palotapahtumaa mitattavissa olevalla tavalla. Kemiallisissa analyyseissä ei niin ikään havaittu ainesosia, joilla voisi olla merkittävässä määrin luvattuja vaikutuksia. Esimerkiksi asetonin myönteinen merkitys palotapahtumalle on lähinnä joidenkin moottoriharrastajien viljelemä uskomus. Polttoaineen kulutuksen vähenemisen puolesta puhuvia luotettavia tutkimustuloksia ei hevin löydä.

Pari Light -lisäaineen sisältämät kresolit herättävät ihmetystä. Miksi ylipäätään lisätä polttoöljyn joukkoon aromaattisia yhdisteitä, jotka ovat suurempina määrinä myrkyllisiä? Öljyala on pidemminkin pyrkimässä aromaateista eroon.

Vaikka kresolit antavat lisäaineelle voimallisen hajun, kresolipitoisuudet ovat onneksi pieniä. Aineita vastaan voi suojautua henkilösuojaimien käytöllä. Toki vaatteisiin tarttuvaa epämiellyttävää kresolien hajua voi pitää jo sinällään haittana.

pari-light-nmr2

Ydinmagneettinen resonanssispektroskopia eli NMR osoittaa hyvin Pari Light -lisäaineen koostumuksen. Kuvan 13C-spektreistä käy ilmi, että kyse on lentopetrolia muistuttavasta maaöljytisleestä, jossa on mukana pienempiä määriä muita yhdisteitä. Ylempänä on nähtävissä muun muassa asetonin sekä etyyliasetaatin ja etikkahapon karboksyyliryhmien hiilten sekä kresolien aromaattiset spektripiikit. Alla on vertailukohtana Nesteen Jet A -lentopetrolin spektri.

pari-light-nmr

Kemiallisten analyysien tulokset varmistettiin vielä valmistamalla saatujen analyysitulosten mukaista lisäainetta pieni koe-erä. Kuvassa ylempänä on Pari Light 1H-spektri ja alempana jäljitelmäseoksen vastaava. Lukuun ottamatta Jet A -lentopetrolin korkeammalla kiehuvia hiilivetyjä jäljittelyä voi pitää varsin onnistuneena.

Asetonin, etanolin, etyyliasetaatin ja etikkahapon epäpuhtauksia liuottaviin vaikutuksiin kannattaa suhtautua varauksella. Ohjeiden mukaisella sekoitussuhteella pitoisuudet polttoöljyssä muodostuvat niin pieniksi, että vaikutukset jäävät väistämättä vähäisiksi. Hyvä niin, sillä Pari Light -lisäaine on luonteeltaan hapanta ja siten mahdollisesti syövyttävää.

Oma kysymyksensä on, miksi lisäaineella tarvitsisi lämmityskäytössä edes olla mitään epäpuhtauksia liuottavaa vaikutusta. Järkevämpää on estää epäpuhtauksien synty ja huolehtia säiliön ja syöttöjärjestelmän kunnosta. Järjestelmän omat, kuten myös säiliöautojen hienosuodattimet estävät itsessään suurimpien epäpuhtauksien pääsyä polttimeen.

Kondenssivesikään ei ole asianmukaisesti hoidetussa järjestelmässä ongelma, sillä se kerrostuu lämmitysöljysäiliön pohjalle polttoaineen syöttöputken alapuolelle. Tarvittaessa vesi poistetaan säiliön huollon ja tarkastusten yhteydessä. Jos polttoaineessa on happamia yhdisteitä sisältävää lisäainetta, happamien ainesosien liukeneminen säiliössä olevaan veteen voi jopa osaltaan edesauttaa korroosiota.

TEETTÄMISSÄMME MÄÄRITYKSESSÄ Pari Light -lisäaineen luvattuja hyötyjä ei havaittu. Aineella ei ollut vaikutusta palamishyötysuhteeseen eikä päästöihin. Kemiallisen koostumuksen määritykset eivät paljastaneet aineesta mitään erityisen hyödyllisiä ainesosia. Kunhan altistuksia vältetään, lisäaineen käytöstä ei aiheutune toisaalta suoranaisia haittojakaan.


KATTILATESTIT Polttoöljy -5/-15 Polttoöljy -5/-15
+ Pari Light (1000:1)
Polttoöljy -5/-15
+ Pari Light (100:1)
Palamishyötysuhde (%)  93,8 ± 0,1  93,8 ± 0,1  93,8 ± 0,1
Häkä, CO (ppm)  9 ± 1  9 ± 1  9 ± 1
Typen oksidit, NOx (ppm) 72 70 – 71  70 – 72
Rikki, SO2 (ppm) 0 0 0

Energon Oy:n tekemät palamishyötysuhteen määritykset eivät osoittaneet Pari Light -lisäaineen vaikuttavan palotapahtumaan. Havaitut vähäiset poikkeamat olivat täysin tavanomaisen mittaustarkkuuden rajoissa.


ANALYYSIT Pari Light
Koostumus
– keskiraskas maaöljytisle 85-90 %
– asetoni noin 10 %
– kresolit, pääosin m- ja p- 1-2 %
– etikkahappo < 1 %
– etanoli < 1 %
– etyyliasetaatti < 1 %
– kelatoituvia metalleja < 5 ppm
– rautaa < 10 ppm
Tislausalue 160-200 °C
Tiheys 0,785 kg/l

Kemialliset analyysit tehtiin Helsingin yliopiston Kemian laitoksella. Koostumusmäärityksissä on hyödynnetty muun muassa NMR- ja IR-spetroskopiaa, GC/MS-kromatografiaa sekä termogravimetriaa. (ppm = parts per million, esimerkiksi mg/kg)


NÄIN TESTATTIIN

Kaikki testaukset teetettiin riippumattomissa tutkimuslaitoksissa. Palamishyötysuhteen määrityksistä vastasi lahtelainen Energon Oy. Kemiallisen koostumusten määritykset teki Helsingin yliopiston Kemian laitos. Molemmille laitoksille toimitettiin TM Rakennusmaailman hankkima avaamaton kolmen litran astia Pari Light -lisäainetta.

Energon Oy:n tekemissä palamishyötysuhteen määrityksissä testilaitteistona toimi vuonna 2009 valmistettu Jäspi Eco-17 Lux -kattila ja Oilon Junior Pro1 -kevytöljypoltin. Polttimessa oli testien aikana käytössä 0,50 gall/80° -suutin, jolla polttoöljyn punnitsemalla todennettu kulutus oli 1,75 kilogrammaa tunnissa. Suuttimen paine oli 9,5 baaria. Säätöihin ei kajottu testienjaksojen aikana kertaakaan.

Ennen testiajoja kattila nuohottiin ja puhdistettiin metallipintoihin asti. Testijärjestelmän kattilaveden lämpötila pidettiin polttokokeiden aikana mahdollisimman tasaisena toleranssilla ± 0,5°C. Lämpötilan vakioimiseen käytettiin säätöautomatiikkaa Ouman EH 800B.

Palamishyötysuhde määritettiin kolmella eri polttoaineella. Peruspolttoaineena toimi Neste-polttoöljy -5/-15. Lisäaineistetun polttoöljyn ajot tehtiin peruspolttoöljyllä, johon oli lisätty Pari Light -lisäainetta ohjeiden mukaisessa seossuhteessa 1:1000. Lisäksi tehtiin kolmas mittausajo, jossa lisäaineen määrä oli selvästi suurempi. Seossuhde oli tällöin 1:100. Polttoaineen vaihto tapahtui yksinkertaisesti syöttöastiaa vaihtamalla.

Kutakin polttoöljyerää poltettiin seitsemän tunnin ajan yhtäjaksoisesti siten, että lähtötilanne oli aina samanlainen. Kunkin seitsemän tunnin polttokokeen ensimmäisen kahden tunnin aikana kattilan ja järjestelmä annettiin tasaantua. Tasaantumisjaksoa seuranneen viiden polttotunnin aikana tehtiin kuusi viiden minuutin mittausjaksoa.

Mittaukset tehtiin savukaasuanalysaattorilla Testo 340. Mitattavina suureina olivat savukaasujen jäännöshappi ja lämpötila, hiilimonoksidi, typen ja rikin oksidit. Palamishyötysuhde määritettiin savukaasulämmön ja savukaasujen jäännöshapen perusteella.

pari-light-gc_ms

GC/MS-kromatografia eli massaspektrometriin yhdistettyä kaasukromatorgrafia voi pitää orgaanisen analytiikan yhtenä työhevosena. Menetelmää käytetään monenlaisten haihtuvien yhdisteiden tunnistukseen ja analysointiin.

Koostumus selville

Kemiallisissa analyyseissä käytettiin Helsingin yliopiston kemian laitoksen tutkimuslaitteistoja ja asiantuntemusta. Analyysejä tehtiin muun muassa NMR-spektroskopisin menetelmin, massaspektrometriin yhdistetyllä kaasukromatografilla, termogravimetrialla ja IR-spektroskopialla.

Lisäksi hyödynnettiin muitakin kemian perusmenetelmiä, kuten tislausta. Tuloksia yhdistämällä saatiin Pari Light -lisäaineen koostumus selvitettyä kattavasti.
NMR- (Nuclear Magnetic Resonance) eli ydinmagneettinen resonanssispektroskopia on molekyylien rakennetutkimuksen perusväline. Menetelmä perustuu siihen, että atomiytimien energiatilat ja käyttäytyminen magneettikentässä riippuvat ydinten kemiallisesta ympäristöstä.

NMR-spetroskopialla saadaan parhaimmillaan ratkaistua molekyylin rakenne, joskaan seoksia tutkittaessa yksittäisten yhdisteiden tunnistaminen samankaltaisten molekyylien joukosta ei ole yleensä mahdollista. NMR-spektristä nähdään seoksessa olevien molekyylien niille tyypillisiin spektrikohtiin aiheuttamat ”sormenjäljet”.

GC- eli kaasukromatografia (Gas Cromatography) on erotusmenetelmä, joka perustuu kaasumaisen yhdisteen jakautumiseen liikkuvan kaasufaasin ja paikallaan pysyvän faasin välillä. Menetelmällä voidaan tutkia haihtuvia komponentteja, jotka havaitaan kromatogrammissa kullekin yhdisteelle tyypillisessä kohdassa. Kun kaasukromatografia yhdistetään MS- eli massaspektrometriaan (Mass Spectrometry), saadaan selvitettyä myös yhdisteiden massajakauma. Saatuja tuloksia voidaan verrata standardeihin ja tunnettuihin tuotteisiin.

TGA:ssa eli termogravimetrisessa analyysissa näytettä lämmitetään mitaten samalla näytteen massan muutosta lämpötilan funktiona. Menetelmä antaa tietoa tutkittavan aineen fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista. Lisäksi TGA kertoo aineen haihtumattomien komponenttien määrästä.
IR-spektroskopia perustuu infrapunasäteilyn näytteessä aiheuttamiin molekyylisidosten värähtelyihin. Niiden perusteella IR-spektristä voidaan tunnistaa yhdisteelle tai seoksen komponenteille tyypillisiä funktionaalisia ryhmiä.


Öljyala huolissaan kuluttajasuojasta

Pari Light -lisäaineen markkinointi on herättänyt paljolti ihmettelyä. Muun muassa tämän artikkelin taustatyönä käydyissä keskusteluissa kaikki alan asiantuntijat ovat luonnehtineet lupauksia liiallisiksi. Tilanne on herättänyt öljy- ja biopolttoainealan käytännön toimiin.

”Olemme huolissamme kuluttajasuojasta. Niinpä olemme tehneet kuluttaja-asiamiehelle selvityspyynnön, jotta Pari Light -aineen markkinoinnin asianmukaisuus tutkittaisiin. Tiedossamme on, että vastaavia pyyntöjä ovat tehneet myös yksittäiset kuluttajat”, Öljyalan Palvelukeskus Oy:n toimitusjohtaja Pekka Huttula kertoo.

Huttula korostaa painokkaasti, että selvityspyynnön takana on ennen kaikkea kuluttajansuoja. Öljyalan Palvelukeskuksella ei ole asiassa kilpailullista motiivia, sillä yhtiön omistamalla Öljy- ja biopolttoaineala ry:n jäsenyrityksillä ei ole myynnissä Pari Light -lisäaineen kanssa kilpailevia tuotteita.

”Markkinoinnissa on vain olemassa selkeät säännöt, joiden mukaan tuotteita ei saa mainostaa harhaanjohtavilla tai totuudenvastaisilla tiedoilla. Väitteet on myös pystyttävä näyttämään toteen”, Huttula muistuttaa.

Periaatteelliseen ajatukseen siitä, että Pari Light tai jokin muu lisäaine toisi luvatun kaltaisia säästöjä, Huttula suhtautuu kuitenkin myönteisesti. Säästöistä pitäisi olla kuitenkin näyttöjä.

”Aine, joka tuottaisi luvatun kaltaisia säästöjä olisi alalle miljardiluokan keksintö. Itse asiassa meillä on jopa valtiovallan kanssa energiatehokkuussopimus siitä, että etsimme erilaisia energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja. Se on siis yksi tehtävistämme”, Huttula muistuttaa.


Polttoöljyn lisäaine Pari Light

pari-light-tuote

Valmistaja: Turun Pari Oy, 
p. 010 422 4790, 
www.turunpari.fi
Ilmoitettu koostumus: teollisuusbensiini, rikitön raskas 45 prosenttia, trimetyylibentseeni 1–2 prosenttia, ksyleeni 1 prosenttia (käyttöturvallisuustiedote 15.1.2014)
Sekoitussuhde: 1:1000
Pakkauskoko: 3 litraa
Pakkauksen hinta: 329 €