Taksilaki uudistui 1. heinäkuuta. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on kartoittanut keskiviikkona julkaistulla kyselytutkimuksella, miten kansalaiset ovat kokeneet uudistuksen vaikuttaneen taksilla liikkumiseen.

Liikennepalvelulain tuomat muutokset taksialalle tunnetaan, ja palvelun laatuun ollaan pääosin tyytyväisiä, Trafi kertoo tiedotteessaan.

Kansalaisille tehdyn kyselyn ennakkotietojen mukaan lähes 90 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä taksipalvelun laatuun kokonaisuutena.

Liikennepalvelulain tuomat muutokset taksialalle tunnettiin hyvin, erityisesti taksia usein käyttäneiden joukossa. Suhtautuminen taksimarkkinoiden vapautumiseen jakautui vastaajien kesken tasaisesti – kolmanneksen mielestä uudistus oli hyvä, kolmanneksen mielestä ei ja kolmannes suhtautui neutraalisti.

Taksien saatavuutta piti hyvänä kolme neljästä vastaajasta. Myös hintatasoa pidetään kohtuullisena, mutta ylilyönnit vaikuttavat koko alan maineeseen.

Kyselyyn vastanneista kaksi kolmesta koki saaneensa tarvittavan tiedon ja pystyneensä muodostamaan kuvan taksimatkan kokonaishinnasta ennen matkaa.

Kyselyn perusteella kolme neljästä vastaajasta koki hintatason säilyneen ennallaan, pienissä kunnissa hintojen koettiin hieman useammin nousseen. Ennen lakimuutosta tehdyssä kyselytutkimuksessa odotettiin lakimuutoksen laskevan hintoja ainakin jonkin verran.

Kyselyn mukaan vastaajat kokivat taksien turvallisuuden tason hyväksi ja 85 prosenttia katsoi tason säilyneen myös lakimuutoksen jälkeen. Pääkaupunkiseudulla kuitenkin viidennes koki turvallisuuden heikentyneen, ja muun muassahinnalla huijaamista pelättiin.

”Taksimatkojen vapaa hinnoittelu vaatii enemmän tarkkaavuutta ja hintojen vertailua taksimatkustajalta, mutta haluamme erityisesti painottaa taksinkuljettajien vastuuta, jotta pelot huijatuksi tulemisesta saataisiin kuriin eikä ylilyöntejä hinnoittelussa tapahtuisi. Lain mukaan yrittäjällä on velvollisuus antaa selkeä tieto hinnasta jo ennen matkaa”, painottaa osastopäällikkö Kimmo Pylväs.

Liikennepalvelulain yhtenä tavoitteena on ollut asiakaslähtöisten liikennepalveluiden luominen ja kyselyn perusteella uudet liikkumisen palvelupaketit eli palvelukokonaisuudet, jossa käyttäjä yhdistelee tarpeidensa mukaan esim. joukkoliikenteen, taksin ja yhteiskäyttöautojen kokonaisuutta, olivat kyselyn mukaan tuttuja reilulle 40 prosentille vastaajista, pääkaupunkiseudulla yli 60 prosentille.

Käytössä palvelupaketti oli jo muutamalla prosentilla vastaajista ja noin joka kahdeksas oli harkinnut sellaisen käyttöä.

”Liikkumisen palvelupakettien tunteminen on jopa yllättävän korkeaa siihen verrattuna, että kyse on tällä hetkellä ollut rajatuilla alueilla toimivista kokeiluluonteisista palveluista. Kyselyn mukaan kiinnostusta oli erityisesti autottomissa talouksissa, joista yli kolmannes oli harkinnut palvelupaketin käyttämistä. Liikkuminen palveluna -ajattelu näyttääkin löytäneen tiensä yhä useampien tietoisuuteen”, toteaa erityisasiantuntija Hanna Strömmer.

Taksipalveluita tarvitsevien erityisryhmien kohdalla uudistus on puhuttanut, ja saatavuusongelmat sekä pitkät jonotusajat korostuvat myös erityisryhmille tehdyn kyselytutkimuksen ennakkotiedoissa.

Noin puolet olivat tyytyväisiä taksipalveluiden laatuun kokonaisuutena, noin puolet eivät. Kyselyyn vastanneista esteetöntä ajoneuvoa tarvitsevista noin kolmannes piti saatavuutta huonona ja koki tilanteen huonontuneen.

Turvallisuusnäkökulmasta erityisryhmien merkittävimmiksi riskeiksi näyttää ennakkotietojen mukaan nousevan tarvittavan avun puute sekä esteettömän ajoneuvon puutteellinen turvallisuus. Kyselyyn vastanneet nostivat ongelmina esiin erityisesti ajotavan aiheuttaman loukkaantumisriskin, pyörätuolin puutteellisen kiinnittämisen sekä sen, ettei hissejä tai ramppeja osata käyttää oikein.

”Kyselyn perusteella erityisryhmien kohtaamat ongelmat liittyvät suurelta osin lakisääteisten kuljetusten hoitamiseen Kelan ja kuntien tekemien kilpailutusten puitteissa, mutta kyllä erityisryhmien turvallisuustarpeiden huomioiminen koskee ihan jokaista taksiyrittäjää ja taksinkuljettajaa. Ongelmiin tuleekin puuttua aivan joka tasolla, jotta myös erityisryhmien taksikäyttö on sujuvaa”, sanoo tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.

Kansalaiskyselyt toteutettiin elo–syyskuussa 2018 ja siihen haastateltiin 800 taksinkäyttäjää. Kyselyjen lopulliset tulokset julkaistaan kootusti loppuvuodesta.

Kyselytutkimus on osa liikennepalvelulain voimaantulon seurantaa ja se toistetaan vuosina 2020 ja 2022.

Trafin tiedotteen kokonaisuudessaan voit lukea tästä.